Eritingimused kodulehega seotud arenduse ja muu kodulehe teenuse toe osutamise kohta

Kehtivad alates 01.09.2021

1. Mõisted
1.1. Käesolevates Eritingimustes kasutatud mõisted on defineeritud Missiooni Üldtingimustes, mis on kättesaadavad kodulehelt.
2. Teenuse sisu
2.1. Missioon kohustub Lepingu alusel osutama Kliendile kodulehega seotud arendus- ja hooldusteenust.
2.2. Teenuse täpsemad detailid sõltuvad Kliendi poolt antavast üksikasjalikust sisendist, mistõttu lepitakse need Poolte vahel kokku e-maili teel.
2.3. Punktis 2.2 viidatud sisend selgub muuhulgas Kliendiga läbi viidava intervjuu käigus, kus Klient selgitab täpsemalt enda poolt soovitut.
2.4. Intervjuu järgselt esitab Missioon Kliendile hiljemalt kahe nädala jooksul e-kirja teel spetsifitseeritud pakkumise, mis sisaldab Teenuse detaile, s.h orienteeruvat kestvust, hinda, tasumise- ja garantii tingimusi ning Teenuse tulemi üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi. Pakkumine kehtib 7-14 tööpäeva.
2.5. Pärast pakkumise aktsepteerimist Kliendi poolt ja sellekohast kirjalikku kinnitust, esitab Missioon Teenuse osutamise täpse ajakava.
2.6. Teenuse osutamist alustatakse pärast esimese osamakse laekumist, mille suurus on välja toodud pakkumises.
2.7. Pakkumises mittesisalduvaid teenuseid ja/või Teenusega seonduvaid lisateenuseid, mille järele võib Kliendil tekkida vajadus jooksvalt Lepingu kehtivuse ajal, saab tellida vastavasisulise e-kirja alusel. Selliste täiendavate teenuste eest tasub Klient jooksva tunnihinna alusel, mille suurus edastatakse Missiooni poolt e-kirja teel.
3. Arendusprotsess
3.1. Kodulehe loomine koosneb kolmest etapist:
3.1.1. Esimeses etapis toimub ideestamine ehk luuakse prototüüp või disainifailid, mis kujutavad loodava kodulehe disaini ja funktsionaalset toimimist, mis on aluseks ülejäänud Teenusele. Intervjuu käigus Kliendilt saadud info põhjal luuakse esimene iteratsioon, mis esitatakse tutvumiseks Kliendile. Interatsioon kinnitatakse kliendiga kirjalikult. Juhul, kui Kliendi soovid ja muudatusettepanekud ületavad alguses kokkulepitud ajalise tööde mahu, arveldatakse lisatöö Lepingus kokkulepitud tunnihinna alusel eraldi tööna. Sama protseduur kehtib ka siis, kui peale iteratsiooni kinnitamist soovib Klient teha prototüübis või disainifailides muudatusi/täiendusi, lepitakse selles kokku e-kirja teel ja arveldatakse eraldi tööna kokkulepitud tunnihinna alusel.
3.1.2. Teises etapis toimub arendamine ehk ideestamise etapis kinnitatud prototüübi- ja disainifailide kohaselt lõpliku kodulehe tegemine. Lisateenuse tellimise korral kirjutatakse teises etapis kodulehe sisutekstid, tehakse fotod, logo jms. Juhul kui Klient soovib teises etapis teha muudatusi/täiendusi, milles Pooled ei ole varasemalt kokku leppinud, esitab Missioon ülevaate lisatöö mahust ja töö arveldatakse lisaks kokkulepitud tunnihinna alusel.
3.1.3. Kolmandas etapis toimub kodulehe funktsionaalse ja tehnilise toimimise testimine populaarsetes veebibrauserites ja mobiilis, niisamuti kodulehe üleandmine Kliendile. Uue sisu loomise puhul teostatakse kontroll-lugemine (proofreading).
4. Üleandmine ja vastuvõtmine
4.1. Teenuse osutamise tulemusena valminud töö üleandmine toimub kodulehe protsessi neljandas etapis. Missioon annab Kliendile üle täismahus kodulehe ja selle tegemisel kasutatud failid ja andmebaasid. Niisamuti antakse koos kodulehega üle lisamoodulite litsentsid, mis on Missiooni poolt Kliendi jaoks ostetud.
4.2. Kodulehekülg loetakse üleantuks, kui see on paigaldatud Kliendi serverisse ja/või tehtud Kliendile muul viisil täielikult kättesaadavaks (näiteks administreermisõiguste üleandmise kaudu).
4.3. Üleandmise hetkest vastutab kodulehe kasutamise, hoolduse ja uuendamise eest Klient, v.a. juhul kui Klient on tellinud vastavasisulise lisatöö Missioonilt.
5. Kodulehekülje haldus- ja hooldusteenus
5.1. Kodulehekülje haldus- ja hoolduslepingud sõlmitakse tähtajatuna.
5.2. Haldusteenuse raames teostab Missioon kokkulepitud tundide ulatuses veebilehel täiendavaid sisuhaldustöid.
5.3. Hooldusteenuse raames teostab Missioon Kliendi kodulehekülje tarkvarauuendused sh wordpressi platvormi uuendused ning lisandprogrammide (pluginate) uuendused. Seejuures ei uuenda Missioon litsentseeritud lisandprogramme, kui kirjalikult pole kokku lepitud teisiti.
5.4. Kliendil on õigus igal ajahetkel küsida ja saada ülevaadet Missiooni poolt osutatud haldus- ja hooldusteenusest.
5.5. Missioonil on õigus keelduda kodulehekülje uuendamisest kui Klient ei ole soetanud kodulehele paigaldatud eritasuliste lisandprogrammide litsentse või leppinud eraldi kokku Missiooniga nende soetamises. Nimetatud keeldumine ei lõpeta automaatselt kehtivat hoolduslepingut.
5.6. Kliendil on õigus haldus- ja hoolduslepingud üles öelda teavitades sellest kirjalikult Missiooni 30 kalendripäeva ette.
6. Garantii
6.1. Garantii tehtud töö osas kehtib 30-90 kalendripäeva, olenevalt töömahust (Garantiiperiood).
6.2. Garantiiperioodil parandab Missioon avastatud vead (bug).
6.3. Garantii alla ei kuulu lisandprogrammide (plugin) uuendused, kodulehe muudatused või muud täiendused ega WordPress enda platvormi uuendamisest tulenevad vead.
6.4. Niisamuti ei vastuta Missioon sunniviisiliste WordPressi automaatsete turvalisuse uuenduste, serveripakkuja poolt tehtud automaatsete uuenduste eest ega kasutatud lisandprogrammide korrektse toimimise eest pärast WordPress automaatseid uuendusi.
6.5. Kõik WordPressi lisamoodulid (plugins) uuendatakse üleandmise hetkel viimase versioonini. Edasise halduse eest Missioon ei vastuta, välja arvatud juhul kui selles on Poolte vahel eraldi kirjalikult kokku lepitud.
7. Tasu maksmine
7.1. Missioonil on õigus saada osutatud Teenuse eest tasu ning Kliendil on kohustus Missioonile osutatud Teenuse eest tasuda.
7.2. Kodulehekülje arenduse eest maksmine toimub võrdsetes osades igakuiste maksetena kogu Lepingu perioodi vältel. Teenuse osutamist alustatakse peale esimese makse laekumist.
7.3. Kodulehekülje haldus- ja hooldusteenuse eest maksmine toimub võrdsetes osades igakuiste maksetena kogu Lepingu perioodi vältel.
7.4. Lisateenuse eest maksab Klient Missioonile vastavalt kulunud töötundidele. Tunnitasu on välja toodud Missiooni poolt e-kirja teel edastatud hinnapakkumises.
8. Lepingu ülesütlemine
8.1. Missioonil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui Teenuse osutamine on takistatud asjaolust, et Tellija ei ole edastanud kahe (2) kuu jooksul Lepingu sõlmimisest Missioonile arenduseks vajalikku informatsiooni.
8.2. Punktis 8.1 märgitud olukorras kohustub Tellija tasuma Missioonile kuni Lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde eest. Summa tasumisega viivitamise korral rakendub Üldtingimustes kehtestatud viivis.
8.3. Juhul, kui hiljem selgub, et Klient siiski soovib jätkata pooleli jäänud kodulehe arendamist, sõlmivad Pooled uue Lepingu vastavalt kehtivatele tingimustele ja Missiooni hinnakirjale.
9.Lõppsätted
9.1. Käesolevate Eritingimuste alusel sõlmitav Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
9.2. Eritingimuste lahutamatuks osaks on Missiooni Üldtingimused.
9.3. Eritingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.
9.4. Leping jõustub alates Missiooni poolt Kliendile saadetud pakkumise aktsepteerimist e-kirja teel.