Üldtingimused

Kehtivad alates 01.09.2021

1. Mõisted
1.1. Äriabiagentuur Missoon OÜ, registrikood 11971422, asukoht Kadaka tee 4, 10621 Tallinn, Riia 130b, 51014 Tartu;
1.2. Klient – juriidiline isik, kes on Missioonile avaldanud soovi tellida Missioonii poolt osutatavat teenust;
1.3. Pool – Missioon või Klient, koos nimetatud Pooled;
1.4. Üldtingimused – käesolevad Missiooni üldtingimused, mis kohalduvad Pooltevahelistes suhetes lisaks Eritingimustele ja/või muudele kokkulepetele;
1.5. Eritingimused – Missioon poolt spetsiifilise Teenuse osutamisega seotud eritingimused, mis kohalduvad Poolte vahelises suhtes lisaks Üldtingimustele ja/või muudele kokkulepetele;
1.6. Teenus – Missiooni poolt osutatav teenus, mille spetsifikatsioon on välja toodud konkreetset teenust kajastavates Eritingimustes või teenuse partneri kodulehel;
1.7. Hinnapakkumine – Missiooni poolt Teenuse kohta Tellijale esitatav pakkumine, mis sisaldab osutatava Teenuse detaile, orienteeruvat kestvust, Teenuse hinda ning tasumise korda;
1.8. Leping – Pooltevaheline Teenuse osutamist puudutav kokkulepe, millest tulenevad õigused ja kohustused on fikseeritud Pooltevahelises e-kirjavahetuses ja/või Missiooni poolt Kliendile edastatud lepingus, Eritingimustes ja Üldtingimustes.
2. Üldtingimuste ulatus ja tõlgendamine
2.1. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahelistele õigussuhetele.
2.2. Lisaks Üldtingimustele juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes Lepingust, Eritingimustest, õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
2.3. Iga Üldtingimuse sätet tõlgendatakse koos vastavate Üldtingimuste teiste sätetega, lähtudes Üldtingimuste mõttest, eesmärgist ja Poolte vahelisest praktikast.
3. Intellektuaalne omand
3.1. Missiooni poolt Teenuse raames loodud mistahes intellektuaalne omand kuulub tingimusteta Missiooni omandisse. Missioon ja Klient võivad kirjalikus vormis kokku leppida intellektuaalse omandi teistsuguse õigusliku käsitluse.
4. Tasu ja arveldamine
4.1. Tasu suurus, Teenuse periood, arveldusperiood ja maksetähtaeg lepitakse Poolte vahel kokku Lepingus, s.h Kliendile e-kirja teel Missiooni poolt saadetavas pakkumises või elektroonilises lepingus.
4.2. Missioon väljastab Kliendile elektroonse arve. Kliendi kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.
4.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on Klient kohustatud teavitama Missiooni kahe nädala jooksul teenuse osutamisest. Kui Missioon ei ole saanud Kliendilt kahe nädala jooksul teadet arve mitte kättesaamise kohta loetakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
4.4. Klient kohustub tasuma arve Missiooni arvelduskontole hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks.
4.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Missiooni arvelduskontole.
4.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Missioonil õigus nõuda Kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
4.7. Lisatööde eest tasutakse vastavalt Missiooni ja Kliendi igakordsele sellekohasele kokkuleppele.
4.8. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
4.9. Kliendi poolt Missiooni arve tasumata jätmise korral on Missioonil õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Klient on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused Missiooni ees täielikult ja kohaselt täitnud, või Leping ühepoolselt ilma Kliendile ette teatamata üles öelda juhul, kui Klient ei ole oma võlgnevust Missiooni ees likvideerinud ka viimase poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.
4.10. Lepingu ülesütlemine Missiooni poolt ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Missiooni esitatud arveid osutatud Teenuste eest.
4.11. Kui Klient ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Missioonil õigus loovutada Kliendi vastu tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Missiooni poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Missiooni nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Missioonile kulud, mis on tekkinud seoses võlanõude sissenõudmisega Missiooni ja/või kolmanda isiku poolt.
5. Kliendi õigused ja kohustused
5.1. Kliendil on õigus:
5.1.1. nõuda Missioonilt pakkumises märgitud Teenuse- ja vajadusel lisateenuse osutamist;
5.1.2. anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;
5.1.3. küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;
5.1.4. öelda Leping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.
5.2. Kliendil on kohustus:
5.2.1. edastada Missioonile viivitamatult kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul pärast pakkumise aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon arvestades Missiooni poolt pakutud Teenuse osutamise ajakava;
5.2.2. võtta Missioonilt vastu Teenuse osutamise tulem ning see üle vaadata ja/või teavitada Missiooni avastatud puudustest kooskõlas pakkumises toodud üleandmise-vastuvõtmise tingimustega;
5.2.3. maksta Missioonile Teenuse eest kokkulepitud tasu;
5.2.4. anda Missioonile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Kliendilt seoses Teenuse osutamisega;
5.2.5. sõltuvalt Teenuse iseloomust ja selleks Missiooni poolt planeeritud ressursist mitte lõpetada Lepingut sellise poolelioleva Teenuse osutamise ajal, v.a juhul kui on tegemist Missiooni poolse olulise lepingu rikkumisega;
5.2.6. hüvitada Lepingu lõpetamisega kaasnevad kulud kooskõlas Lepingu, Üld- ja Eritingimustega;
5.2.7. järgida Lepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.
6. Missiooni õigused ja kohustused
6.1. Missioonil on õigus:
6.1.1. saada osutatud Teenuse eest tasu;
6.1.2. saada Kliendilt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Kliendi panuseta;
6.1.3. keelduda Teenuse osutamise jätkamisest ning Leping üles öelda, kui Klient nõuab Missioonilt sellise teenuse osutamist, mida ei sisaldunud algses pakkumises või mis ei kuulu eraldi tasustavate lisateenuste hulka;
6.1.4. Leping üles öelda, kui Klient jätab täitmata punktis 5.2.1 märgitud kohustuse, mille tulemusena ei ole Missioonil võimalik Teenust osutada;
6.1.5. nõuda Kliendilt leppetrahvi juhul kui Klient rikub punktist 5.2.5 tulenevat kohustust, kusjuures leppetrahvi suurus võrdub 20%-ga osutatava Teenuse kogumahust.
6.2. Missioonil on kohustus:
6.2.1. osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks lähtudes Missiooni ja Kliendi vahelisest konkreetse Teenuse pakkumisest;
6.2.2. kõrvaldada Kliendi poolt avastatud puudused kooskõlas pakkumises ja/või Eritingimustes sisalduvate garantiitingimustega;
6.2.3. pidada kinni Kliendile edastatud ajakavast, v.a. juhul kui viivitus on tekkinud Kliendi poolt punkti 5.2.1 rikkumisest;
6.2.4. teavitada Klienti koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;
6.2.5. järgida Lepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.
7. Vastutus
7.1. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
7.2. Pooled on kokku leppinud, et Missiooni vastutus Lepingu järgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud Lepingu tasu suurusega.
7.3. Missioon ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel (näiteks veebilehele suunatud külastajate arv võib varieeruda lähtuvalt valitud otsingumärksõnadest või otsingufraasidest jne).
7.4. Missioon ei ole vastutav, kui Teenust ei ole võimalik osutada Kliendi poolse informatsiooni esitamata jätmise tõttu (nt ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms).
7.5. Kumbki Pool vastutab enda Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
7.6. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise, Teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
8. Pretensioonide esitamine
8.1. Klient kohustub esitama Teenuse osutamisest tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded Missioonile hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui Klient eelnimetatud tähtaja jooksul Missioonile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Klient ei kirjelda Missiooni poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Missiooni kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.
8.2. Erinevalt punktis 6.1. märgitust tuleb arvetega seotud pretensioonid esitada enne arvel märgitud ning Lepingus kokkulepitud maksetähtpäeva saabumist.
9. Isikuandmete töötlemine
9.1. Lepingu täitmise käigus Pooltele teatavaks saav, mitte avalikult teada olev, informatsioon on konfidentsiaalne, mille avaldamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud, välja arvatud seaduses expressis verbis ettenähtud juhtudel ja/või teise Poole eelneval kirjalikult väljendatud nõusolekul.
9.2. Missioon töötleb Teenuse osutamise raames Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Missioon töötleb isikuandmeid Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse[1] artikli 6 punktile 1.
9.3.Missioon rakendab Kliendi poolt edastatud isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 32 asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise.
9.4. Missioon on kõikide töötajatega ja Teenuse osutajatega sõlminud konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt Missiooni töötajad ja Missioonile teenust osutavad isikud kohustuvad tagama nende valdusesse antud või neile teatavaks saanud Kliendi informatsiooni (sh isikuandmed) või Kliendi klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja isikuandmete töötlemise kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
9.5. Missioon säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. Missioon kui volitatud töötleja on kohustatud kustutama kõik Teenuse osutamise raames kogutud või teatavaks saanud isikuandmed viivitamata Lepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul pärast Teenuse osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustähtaeg tuleneb kohalduvatest seadustest.
9.6. Missioon teavitab Klienti turvaintsidendi (sündmus, mis kahjustab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust) toimumisest või isikuandmetega seonduvast rikkumisest (sh isikuandmete lekkest) viivitamatult.
10. Üldtingimuste muutmine
10.1. Missioonil on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta (s.h kehtestada Üldtingimused uue terviktekstina).
1o.2. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab Missioon vastava teate oma kodulehel. Teade Üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta või uus Üldtingimuste terviktekst avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne Üldtingimuste muudatuste jõustumist.
10.3. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste muudatustega, siis on Kliendil õigus Leping üles öelda, teatades sellest punktis 10.1. sätestatud viisil Missioonile kolmkümne (30) päeva jooksul arvates muudatuste jõustumise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest täita Lepingust kuni ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse Kliendi suhtes seniseid Üldtingimusi.
10.4. Kui Klient ei ütle Lepingut üles kolmekümne (30) päeva jooksul arvates Üldtingimuste muudatuste jõustumise kohta teate avaldamisest loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud Üldtingimustega ja ei oma sellega seoses Missiooni vastu mistahes pretensioone.
10.5. Muudetud Üldtingimused on jõustumise kuupäevast Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud Üldtingimuste sätted kaotavad uute jõustumisest kehtivuse.
11. Lepingu muutmine, lõppemine ja ülesütlemine
11.1. Lepingut (v.a. Üld- ja Eritingimused) saab muuta ja täiendada üksnes kirjalikult mõlema Poole nõusolekul. Kõiki taoliseid kirjalikke muudatusi ja täiendusi käsitatakse Lepingu lisadena.
11.2. Leping lõpeb:
11.2.1. Poolte kirjalikul kokkuleppel;
11.2.2. Lepingu tähtaja saabumisel, kui mõlemad Pooled on oma Lepingust tulenevad kohustused nõuetekohaselt täitnud;
11.2.3. Lepingu korralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt, kui tegemist on tähtajatu Lepinguga;
11.2.4. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;
11.2.5. Kliendi saneerimise- või pankrotimenetluse korral;
11.2.6. Kliendi õigusjärglaseta lõppemisel.
11.3. Lepingu korralisest ülesütlemisest kohustub kumbki Pool ette teatama e-kirja teel vähemalt üks (1) kuu.
11.4. Missioonil on õigus Leping ette teatamata erakorraliselt üles öelda olulise lepingu rikkumise korral, milleks on muuhulgas, kuid mitte ainult:
11.4.1. Kliendi rahaline võlgnevus Missiooni ees, mida Klient ei ole tasunud ka pärast vastavasisulist meeldetuletust Missiooni poolt;
11.4.2. Kliendi poolne informatsiooni edastamata jätmine, millest sõltub Teenuse osutamine ehk ilma milleta ei ole võimalik Missioonil Teenust osutada ning mille esitamise vajadusele on Missioon täiendavalt kokkulepitule osutanud.
11.5. Poolte kokkuleppel ning Kliendi poolsel Lepingu korralisel ülesütlemisel on Klient kohustatud katma kõik Lepingu lõpetamisele eelnevad Lepinguga seotud kulud.
11.6. Nii korralise- kui ka erakorralise ülesütlemise puhul lasub Kliendil kohustus tasuda Lepingu lõppemise kuupäevani osutatud Teenuse eest.
11.7. Kui Lepingu ülesütlemise aluseks on Kliendi poolne punkti 7.4 rikkumine, on Missioonil õigus Lepingu ülesütlemisel kohaldada leppetrahvi kuni 50% Lepingu jääkväärtuse ulatuses.
11.8. Kui Lepingu ülesütlemine Kliendi poolt toimub neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest, on Missioonil õigus nõuda Kliendilt lepingujärgsete kohustuste täitmist ühe (1) kuu haldustasu ulatuses.
11.9. Lepingu ülesütlemine ja lõppemine ei vabasta Poolt Lepingu kehtivuse ajal tekkinud kohustustest.
12. Teabevahetus
12.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus märgitud kontaktandmetel. 12.2. Lepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Missioon Kliendile oma kodulehel aadressil nobeldigital.ee
12.3. Klient teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Missiooni oma kontaktandmete muutumisest.
13. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
13.1. Lepingule kohaldub Eesti õigus.
13.2. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel.
13.3. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Missiooni asukohajärgses kohtus.
14. Lõppsätted
14.1. Käesolev Üldtingimuste redaktsioon muudab kehtetuks Missiooni varasemad üldtingimused.
14.2. Kui Eritingimustes on mõni Üldtingimustes kajastatud tingimus kokku lepitud teisiti, kohaldub vastavas osas Eritingimustes kokkulepitu.
14.3. Kui mõni Lepingu ja/või Üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb Leping ja/või Üldtingimused muus osas kehtima.
Äriabiagentuur Missioon OÜ
Asukoht: Kadaka tee 4, 10621 Tallinn, Riia 130b, 51014 Tartu;
Registrikood: 11971422;
Telefon: +372 56111665;
Koduleht: www.missioon.ee;
E-post: info@missioon.ee